Безплатна доставка

0897 912 447

Контакти

Некрато ООД

адрес: гр. София, Бухово 1830,

ул. Мина №104


тел.: 02 994 22 48

моб. тел.: 0897/ 912 447, 0897/ 912 448

e-mail: sales@matraciparadise.com


Работно време

Понеделник – Петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота и Неделя: почивни дни

Шоурум София

адрес: гр. София 1504

бул. Евлоги и Христо Георгиеви 111


моб. тел.: 0893/ 693 733

e-mail: shopsofia@matraciparadise.com


Работно време

Понеделник – Петък: 10:00 – 19:00 ч.

Събота: 10:00 – 14:00 ч.

Неделя: почивен ден

Склад – Бургас

адрес: гр. Бургас 8002

Южна промишлена зона

( до складова база ЛесЕкспорт)


моб. тел.: 0895/ 437 222

e-mail: burgas@matraciparadise.com


Работно време

Понеделник – Петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота и Неделя: почивни дни

 

Склад Асеновград

адрес: гр. Асеновград 4230,

ул. Заводска 1


моб. тел.: 0893 457 207

e-mail: plovdiv@matraciparadise.com


Работно време

Понеделник – Петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота / Неделя: почивни дни

Имате въпроси?

Общи условия

С настоящите Общи условия (ОУ) се уреждат отношенията между НЕКРАТО ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика matraciparadise.com. 
Матраци Paradise е регистрирана търговска марка и навсякъде в Общите условия под Матраци Paradise се има предвид НЕКРАТО ООД.

 

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование:  НЕКРАТО ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 20А, вх. В, ет. 8, ап. 55
Данни за кореспонденция: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104

e-mail: sales@matraciparadise.com, тел.: 0700 800 34

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 131065723, Регистър на администраторите на лични данни – № 0025459
Регистрация по ЗДДС: BG131065723

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и безусловно се съгласява с тях с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на тази страница /приложение/.

1.3. Матраци Paradise си запазва правото да променя дизайна на matraciparadise.com, неговото съдържание (модели, материали, цени и гаранции) и настоящите Общи условия по всяко време. Матраци Paradise не носи отговорност за правописни и печатни грешки. Възможни са визуални различия между продуктите и снимките в сайта. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на matraciparadise.com. Цените на продуктите са в лева, с включен ДДС.

 

IІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес matraciparadise.com.
Потребител на matraciparadise.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до matraciparadise.com чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Матраци Paradise действия, в резултат на които се включва в базата данни на Матраци Paradise и може да прави проверка на историята на поръчките си в matraciparadise.com.

Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Матраци Paradise действия, за да направи поръчка на стока от matraciparadise.com, без да се регистрира и чиито данни не се включват в базата данни на Матраци Paradise.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителски профил е обособена част от matraciparadise.com, съдържаща информация за потребителя – e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Матраци Paradise и се извършва обмен на информация между потребителя и matraciparadise.com.

Договор (за продажба) от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от Матраци Paradise и потребител без едновременното физическо присъствие на Матраци Paradise и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстоние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. Всяка отделно направена от потребителя и потвърдена от Матраци Paradise поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор (за продажба) от разстояние, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора от разстояние.

Продукт/Стока е всеки продукт/стока/артикул, предлаганотМатраци Paradise за продажба на интернет сайта matraciparadise.com.

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Матраци Paradise и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време.

 

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Матраци Paradise получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Матраци Paradise изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в потребителския му профил в matraciparadise.com, да бъдат използвани от Матраци Paradise за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него.

3.4. Матраци Paradise се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в matraciparadise.com и при изрично заявено желание от страна на потребителя, последният се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Матраци Paradise.

 

ІV. Ползване на интернет сайт www.matraciparadise.com

4.1. При използването на интернет сайта на Матраци Paradise, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет сайта, услугите, Матраци Paradise или всяко друго лице с което Матраци Paradise има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет сайтът е адресиран към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да  отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на matraciparadise.com са собственост на Матраци Paradise.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на matraciparadise.com, без изричното писмено съгласие на Матраци Paradise, освен ако използването е с некомерсиална цел.

 

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в matraciparadise.com. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на matraciparadise.com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Матраци Paradise за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Матраци Paradise и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Матраци Paradise.

5.2. Всички поръчки, получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия следващ работен ден.

5.3. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на matraciparadise.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с настоящите Общи условия.
5.4. Посочените на matraciparadise.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

5.5. Матраци Paradise си запазва правото да променя цените на продуктите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт.

5.6. Плащането се извършва чрез: наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, плащане с карта, разсрочено плащане или банков превод. Банковата сметка на НЕКРАТО ООД е в УниKредит Булбанк, IBAN: BG79UNCR76301066161902, BIC: UNCRBGSF.

 

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез matraciparadise.com продукт се извършва с куриерска фирма или фирмен транспорт до посочения от потребителя адрес. Доставката е безплатна, докъдето стига транспортния автомобил!

6.2. Доставката за София и страната се извършва в рамките на 3 работни дни, в интервала 9 - 18 часа. Доставката на подматрачни рамки се извършва в рамките на 10 работни дни. При доставка с куриерска фирма до места, обслужващи се по съответен график, срокът за доставка може да бъде удължен, за което Матраци Paradise не носи отговорност.

6.3. Срокът за доставка може да бъде удължен поради възникнали форсмажорни обстоятелства, при което Матраци Paradise си запазва правото да удължи посочените срокове с до седем дни, като получателят ще бъде своевременно уведомен.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

 

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от договор от разстояние

Рекламация

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти - при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104.

7.2. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на поръчания от него размер, потребителят има право да върне артикула за подмяна със същия, но друг размер, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на Матраци Paradise.  
7.3. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Матраци Paradise се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Матраци Paradise ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 

Законова гаранция

7.4. Гаранцията, предоставяна от Матраци Paradise не оказва влияние върху правата на потребителя, произтичащи от гаранцията съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че*:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1”

 

Отказ от договор от разстояние

7.4. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или посочено от него трето лице (различно от куриера) е приел/о и физически владее стоката.

7.5. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Матраци Paradise посочвайки име и адрес за кореспонденция и ако са налице - телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление в този смисъл, което следва да бъде изпратено на хартиен или друг траен носител на следния адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104 или изпратено на следния e-mail адрес sales@matraciparadise.com.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път, на e-mail адрес sales@matraciparadise.com стандартния формуляр за отказ на Матраци Paradise (тук) като в случай че използва тази възможност, Матраци Paradise незабавно ще изпрати съобщение с потвърждение за получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

 

7.6. Потребителят следва да изпрати/да върне обратно стоката на Матраци Paradise не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Матраци Paradise за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

7.7. В случай, че потребителят се откаже от договора, Матраци Paradise ще възстанови цената на стоката (стоките), с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Матраци Paradise, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Матраци Paradise за решението си за отказ от договора. Възстановяването се извършва по банкова сметка на потребителя.

7.8. Матраци Paradise има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

 

VIIІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Матраци Paradise и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.* Цитираните текстове са от Закона за защита на потребителите.

Политика за поверителност и защита на личните данни

1.       Въведение

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни урежда как Некрато ООД, събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Некрато ООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Некрато ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете със Служител "Сигурност", а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Некрато ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

Настоящата политика е неразделна част от Общите условия за ползване на интернет-сайта www.matraciparadise.com

Важно е да знаете, че:

 • Регистрирайки се на сайта www.matraciparadise.com Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта www.matraciparadise.com или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашият сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до www.matraciparadise.com
 • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др.
 • Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

2.       Информация относно Некрато ООД в качеството му на Администратор на лични данни.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:

Идентификация на Администратор на лични данни

Име:

Некрато ООД

Държава:

България

Адрес за кореспонденция:

гр. Бухово, ул. „Мина“ 104

Телефон:

0700 800 34

Град/Село:

София

e-mail:

sales@matraciparadise.com

Пощенски код:

1830

Уебсайт:

https://matraciparadise.com

В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни,  и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679  имате право да подадете оплакване до Служител "Сигурност" – чрез e-mail до privacy@matraciparadise.com, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред.

3.       Правно основание. Принципи на обработването на лични данни

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни („Политика") се издава на основание  на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство"), и на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR").

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как Некрато ООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и "Некрато" ООД е предприело необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Некрато ООД, Вашите лични данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите");
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");
 • точни и поддържани в актуален вид; Некрато ООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението");
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");
 • Некрато ООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност").

4.       Цели на Политиката

С приемането и прилагането на настоящата политика на Некрато ООД  съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

С настоящата политика "Некрато" ООД цели да гарантира:

 • Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от Некрато ООД;
 • Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Спазването на изискванията на регламента към Некрато ООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ.

5.       Дефиниции

 •  „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

6.       Видове субекти на лични данни, категории обработвани данни, цели на обработването, срок за съхранение

Администраторът Некрато ООД събира и използва лична информация, за да разбере по-добре нуждите и интересите на клиентите и да предложи по-добро облсужване..

Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използват от Некрато ООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите относно поръчки, продукти, услуги.

Според начина, по който лицата използват www.matraciparadise.com, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Така например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Потребител-купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

 • Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си интернет страницата www.matraciparadise.com или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; информация за извършени действия от субекта на сайта; преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценно функциониране на сайта; преброяване на посещаемостта на сайта;

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

 • E-mail абонати

E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за електронен e-mail бюлетин на сайта, за получаване на писма по e-mail, съдържащи информация от сайта, търговски предложения и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно до абоната от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: е-mail адрес

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на информация от сайта, търговски предложения и други.

Срок за съхранение: До 1 месец след прекратяване на абонамента

Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

 • Регистрирани потребители 

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е направил регистрация на сайта www.matraciparadise.com, чрез въвеждане на име, фамилия, e-mail адрес и парола, с което действие създава свой т. н. профил или акаунт.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Основни задължителни данни: име, фамилия, е-mail адрес, IP адреси;

Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: адрес, телефонен номер;

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, улесняващ използването на услуги чрез сайта, като: сключване на договори за покупко-продажба от разстояние и поддържане на потребителски профил.

Срок за съхранение: До 1 месец след прекратяване на регистрацията;

Правно основание за обработването: Съгласие за регистрация в електронния магазин, Съгласие от субекта за обработка на лични данни.

 • Потребители-купувачи

Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на сайта сключи Договор за покупко-продажба от разстояние с администратора (търговец).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: име и фамилия, адрес, телефонен номер, е-mail адрес, IP адреси, информация за извършени покупки, информация за извършени на сайта действия от субекта.

Цели на обработването: сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние;

Срок за съхранение:

-          5 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач – за име и фамилия, адрес, имейл и телефонен номер или

-          11 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач – за име и фамилия, адрес и ЕГН и в случай, че потребителят-купувач е поискал издаването на фактура.

Правно основание за обработването: Сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние със съответния потребител-купувач, Закон за счетоводството, ЗДДС, съгласие от субекта за обработка на личните му данни.

7.       Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от "Некрато" ООД

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни, Съгласно член 14, параграф 2, буква в)

Право

Основание

Описание на правото

Право на достъп

член 15

Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.

Право на коригиране

член 16

Да коригирате неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване

член 17

Да поискате изтриване на Вашите лични данни.

Право на ограничаване на обработването

член 18

Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Задължение за уведомяване

член 19

Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие,   свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

Право на възражение

член 21

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните   Ви данни:

за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за   целите на легитимните интереси, включително профилиране.

обработване за целите на директния маркетинг

обработване за целите на научни или исторически   изследвания или за статистически цели.

Право на отказ от автоматизирана обработка

член 22

Имате право да откажете да бъдете обект на решение,   основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.

Право на преносимост

член 20

Имате право да получите личните данни.

Право на жалба и ефективна съдебна защита

членове 77, 78 и 79

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на   личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на   Вашите лични данни.

Право на обезщетение

член 82

Имате право на обезщетение за материални или нематериални  вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

Субектите на лични данни имат право да упражнят правата си по следния начин:

Как да упражните правата си

На място

В интернет

Адрес:

ул. Мина 104

Уебсайт

https://matraciparadise.com/bg/customer/account/login/

Град/Село:

Бухово 1830

e-mail:

privacy@matraciparadise.com

Можете да упражните правата си и във всеки един офис на   организацията. Пълен списък можете да намерите на:

https://matraciparadise.com/bg/showrooms

8.       Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Некрато ООД не извършва предаване на лични данни в трети страни извън ЕС.

В случай, че дружеството реши за в бъдеще да осъществява такъв трасфер, същият ще се извършва само при условията на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.

9.       Нарушения и Уведомяване за нарушения

 „Нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Некрато ООД.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми:

Координати за връзка с Длъжностно лице по защита на данните, Съгласно член 14, параграф 1, буква б)

Позиция: Служител „Сигурност“

Държава: България

Адрес: ул. Мина 104

Телефон: 0700 800 34

Град/Село: Бухово

e-mail: privacy@matraciparadise.com

Пощенски код: 1830

Уебсайт: www.matraciparadise.com

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Некрато ООД  уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, Некрато ООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.

10.   Промени в политиката за поверителност

Некрато ООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.