Общи условия

С настоящите Общи условия (ОУ) се уреждат отношенията между НЕКРАТО ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика matraciparadise.com. 
Матраци Paradise е регистрирана търговска марка и навсякъде в Общите условия под Матраци Paradise се има предвид НЕКРАТО ООД.

 

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование:  НЕКРАТО ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 20А, вх. В, ет. 8, ап. 55
Данни за кореспонденция: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104

e-mail: [email protected], тел.: 0897 912 448

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК 131065723, Регистър на администраторите на лични данни – № 0025459
Регистрация по ЗДДС: BG131065723

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и безусловно се съгласява с тях с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на тази страница /приложение/.

1.3. Матраци Paradise си запазва правото да променя дизайна на matraciparadise.com, неговото съдържание (модели, материали, цени и гаранции) и настоящите Общи условия по всяко време. Матраци Paradise не носи отговорност за правописни и печатни грешки. Възможни са визуални различия между продуктите и снимките в сайта. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на matraciparadise.com. Цените на продуктите са в лева, с включен ДДС.

 

IІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес matraciparadise.com.
Потребител на matraciparadise.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до matraciparadise.com чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Матраци Paradise действия, в резултат на които се включва в базата данни на Матраци Paradise и може да прави проверка на историята на поръчките си в matraciparadise.com.

Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Матраци Paradise действия, за да направи поръчка на стока от matraciparadise.com, без да се регистрира и чиито данни не се включват в базата данни на Матраци Paradise.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителски профил е обособена част от matraciparadise.com, съдържаща информация за потребителя – e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Матраци Paradise и се извършва обмен на информация между потребителя и matraciparadise.com.

Договор (за продажба) от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от Матраци Paradise и потребител без едновременното физическо присъствие на Матраци Paradise и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстоние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. Всяка отделно направена от потребителя и потвърдена от Матраци Paradise поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор (за продажба) от разстояние, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора от разстояние.

Продукт/Стока е всеки продукт/стока/артикул, предлаганотМатраци Paradise за продажба на интернет сайта matraciparadise.com.

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Матраци Paradise и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време.

 

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Матраци Paradise получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Матраци Paradise изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в потребителския му профил в matraciparadise.com, да бъдат използвани от Матраци Paradise за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него.

3.4. Матраци Paradise се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в matraciparadise.com и при изрично заявено желание от страна на потребителя, последният се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Матраци Paradise.

 

ІV. Ползване на интернет сайт www.matraciparadise.com

4.1. При използването на интернет сайта на Матраци Paradise, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет сайта, услугите, Матраци Paradise или всяко друго лице с което Матраци Paradise има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет сайтът е адресиран към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да  отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на matraciparadise.com са собственост на Матраци Paradise.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на matraciparadise.com, без изричното писмено съгласие на Матраци Paradise, освен ако използването е с некомерсиална цел.

 

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в matraciparadise.com. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на matraciparadise.com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Матраци Paradise за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Матраци Paradise и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Матраци Paradise.

5.2. Всички поръчки, получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия следващ работен ден.

5.3. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на matraciparadise.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с настоящите Общи условия.
5.4. Посочените на matraciparadise.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

5.5. Матраци Paradise си запазва правото да променя цените на продуктите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт.

5.6. Плащането се извършва чрез: наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, плащане с карта, разсрочено плащане или банков превод. Банковата сметка на НЕКРАТО ООД е в УниKредит Булбанк, IBAN: BG79UNCR76301066161902, BIC: UNCRBGSF.

 

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез matraciparadise.com продукт се извършва с куриерска фирма или фирмен транспорт до посочения от потребителя адрес. Доставката е безплатна, докъдето стига транспортния автомобил!

6.2. Доставката за София и страната се извършва в рамките на 3 работни дни, в интервала 9 - 18 часа. Доставката на подматрачни рамки се извършва в рамките на 10 работни дни. При доставка с куриерска фирма до места, обслужващи се по съответен график, срокът за доставка може да бъде удължен, за което Матраци Paradise не носи отговорност.

6.3. Срокът за доставка може да бъде удължен поради възникнали форсмажорни обстоятелства, при което Матраци Paradise си запазва правото да удължи посочените срокове с до седем дни, като получателят ще бъде своевременно уведомен.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

 

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от договор от разстояние

Рекламация

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти - при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104.

7.2. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на поръчания от него размер, потребителят има право да върне артикула за подмяна със същия, но друг размер, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на Матраци Paradise.  
7.3. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Матраци Paradise се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Матраци Paradise ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 

Законова гаранция

7.4. Гаранцията, предоставяна от Матраци Paradise не оказва влияние върху правата на потребителя, произтичащи от гаранцията съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че*:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1”

 

Отказ от договор от разстояние

7.4. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или посочено от него трето лице (различно от куриера) е приел/о и физически владее стоката.

7.5. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Матраци Paradise посочвайки име и адрес за кореспонденция и ако са налице - телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление в този смисъл, което следва да бъде изпратено на хартиен или друг траен носител на следния адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104 или изпратено на следния e-mail адрес [email protected].

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път, на e-mail адрес [email protected] стандартния формуляр за отказ на Матраци Paradise (тук) като в случай че използва тази възможност, Матраци Paradise незабавно ще изпрати съобщение с потвърждение за получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

 

7.6. Потребителят следва да изпрати/да върне обратно стоката на Матраци Paradise не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Матраци Paradise за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. Мина 104. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

7.7. В случай, че потребителят се откаже от договора, Матраци Paradise ще възстанови цената на стоката (стоките), с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Матраци Paradise, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Матраци Paradise за решението си за отказ от договора. Възстановяването се извършва по банкова сметка на потребителя.

7.8. Матраци Paradise има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

 

VIIІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Матраци Paradise и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

 

IX. Процедура относно вътрешно подаване на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, които могат да подават сигнали

Можете да подадете устно или писмено сигнал за нарушение чрез създадения в НЕКРАТО ООД вътрешен канал за сигнали.

Сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН е физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в НЕКРАТО ООД независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение в НЕКРАТО ООД;
 • Стажант в НЕКРАТО ООД;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на НЕКРАТО ООД;
 • Кандидат за работа в НЕКРАТО ООД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител на НЕКРАТО ООД, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация (§ 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби).

Сигналът следва да съдържа данните на подаващия сигнала, които няма да бъдат споделяни с други лица, освен за целите на извършване на проверката. Сигналите се разглеждат при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН.

Сигналите за извършени нарушения се приемат от служител на дружеството, определен със заповед на управителя (отговорен служител). В заповедта се посочват данни за контакт с определеното лице.

В случай на установяване на конфликт на интереси при разглеждане на даден сигнал, определеното със заповедта лице подава писмен отвод до управителя на дружеството. Управителят с нарочна заповед определя друг служител или трето лице, което да разгледа и да обработи само този конкретен сигнал.

Сигналът следва да се подаде до отговорния служител по един от следните начини:

 • на електронен адрес: [email protected]
 • чрез телефонен разговор на телефон 02/ 994 22 48;
 • по време на лична среща с отговорния служител;
 • с писмо до адрес: гр. София, Бухово 1830, ул. „Мина“ 104. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице. Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал, освен ако длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай.

2. Случаи, за които може да се сигнализира

Сигналът за нарушения следва да попада в някои от областите от обхвата на закона. За да бъдат разгледани подадените от Вас сигнали при условията и в сроковете, изложени в информацията, с която сте се запознали, е необходимо със сигнала да се навеждат твърдения за нарушения в някоя от следните области:

 • нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:
 1. обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствието на продуктите, опазването на околната среда, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи;
 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз (измами, засягащи финансовите интереси на Съюза);
 3. нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата относно конкуренцията и държавните помощи;
 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 5. извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 6. нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство или законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

3. Запазване в тайна самоличността на сигнализиращите

Самоличността на лицето, подало сигнал няма да бъде разкривана на лица, неоторизирани за обработка на сигналите, освен ако то не е дало изрично съгласие за това. Такава информация обаче може да бъде предоставяна за целите на разследване на националните органи, когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от действащото законодателство с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

4. Условия, ред и начини за подаване на сигнали

Писмено подаване на сигнал

При писмено подаване на сигнала можете да попълните формуляр по образец на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), наличен в приложение към настоящата процедура.

В случай, че не използвате формуляра по образец, сигналът следва да съдържа: Вашите три имена, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно, конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни на сигнализиращото лице, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

При подаване на писмен сигнал се полага саморъчен подпис и сигналът се депозира в Деловодството на дружеството или се изпраща по пощата или чрез куриерска услуга, на адрес:, гр. София, Бухово 1830, ул. „Мина“ 104, адресиран „До Служителя обработващ сигнали“.

Писмен сигнал може да бъде изпратен и на следната електронна поща: [email protected].

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Подаване на устен сигнал

Подаването на устен сигнал може да се извърши по телефона, на номер 02/ 994 22 48 или чрез лична среща. Когато сигналът се подава чрез лична среща, сигнализиращото лице следва да съгласува момента на срещата по телефона. Устният сигнал се документира чрез попълване на протокол. Сигнализиращото лице има възможност да подпише протокола.

Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на сигнализиращото лице ще бъде изпратено съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности и то следва да ги отстрани в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице и проверка няма да бъде извършена.

Моля имайте предвид, че:

 • По регистрирани анонимни сигнали, или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл.286 от Наказателния кодекс.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не касаят или не са свързани с дейността на дружеството и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

5. Регистриране на сигнали и последващи действия

Регистриране на сигнали

Регистрирането на сигнали се извършва от отговорния служител определен със заповед на управителя на дружеството.

Всеки сигнал се завежда в нарочен електронен регистър, в който се съхранява информация, съгласно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Всеки сигнал получава входящ номер и дата.

Регистърът не е публичен. Информацията, съдържаща се в него се използва само за целите, посочени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и не се предоставя на лица, извън онези, които са отговорни и/или компетентни за нейната обработка и за предприемане и изпълнение на последващи действия.

Всеки отделен сигнал, ведно с приложените документи, се записва в отделна папкa, на компютърен терминал, достъп до който се осъществява чрез потребителско име и парола. Сигналите, подадени на хартиен носител, се дигитализират, след което се обработват по горепосочения начин. Документите на хартиен носител се подреждат е нарочен класьор, достъп до който имат определеното със заповедта по Раздел III лице и лицата, които са отговорни и/или компетентни за предприемане и изпълнение на последващи действия.

Отговор и срокове

Служителят потвърждава получаването на сигнал в срок до 7 /седем/ дни.

Отговорният служител предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 /три/ месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Приоритизиране при множество сигнали

При постъпване на множество сигнали, служителят, определен със заповедта по Раздел III, извършва анализ на посочените в тях факти и обстоятелства, като обработва първо онези сигнали, отнасящи се до нарушения, които поставят в риск живота и здравето на гражданите. На следващо място се обработват сигнали за нарушения, поставящи в риск материални блага. След това се обработват всички останали сигнали.

Последващи действия

НЕКРАТО ООД:

 • въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на отговорния служител, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;
 • приоритизира разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
 • прекратява проверката когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия. В този случай приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали. Сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали;
 • по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия. Сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали;
 • когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Отговорният служител изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подателя на сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

6. Oбразци:

Образец на формуляр за вътрешно подаване на сигнали:

https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

7. Контакт със служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали:

e-mail: [email protected]

Телефон: 02/ 994 22 48

Уебсайт: www.matraciparadise.com


* Цитираните текстове са от Закона за защита на потребителите.