„Некрато“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0516-C01 “Повишаване на управленския капацитет и отговорност към околната среда” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 "Развитие на управленски капацитет и растеж на МСП“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел развитието на конкурентно ефективно производство и бизнес, чрез увеличаване на управленския си капацитет чрез внедряване на ERP система и повишаване на отговорността си към околната среда чрез и въвеждане и сертификация на Система за управление на околната среда.

Стойността на проекта е 349 000.00 лв., от които 244 300.00 лв. безвъзмездна помощ като 207 655.00 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 36 645.00 лв. са от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 06.03. 2017 г.

Срокът на изпълнение на договора е 18 месеца.